các bạn có thể trả lời giúp mình câu hỏi này không:
sản phẩm có những cấp đọ nào?cho ví dụ minh họa?phân biệt các cấp độ của sản phẩm có mục đích gì?
xin cảm ơn.